Forretningsbetingelser.

1.0 Bruksområde

Forretningsbetingelsene gjelder for alletjenestersom kunden abonnerer på hos BITdesign AS. Ethvert avvik på betingelsene må være skriftligakseptert av BITdesign for å være gyldige.

2.0 Etikk og misbruk

BITdesign tillater generelt enhver form for informasjon på kundens nettsteder som ikke er i strid med bestemmelser i norsk lovgivning. Materiale av erotisk, pornografisk, pedofilt, rasistisk eller på annen måte krenkende, kontroversielt eller ulovlig materiale (bilder, filmklipp, musikk eller hyperlinks til bilder eller lignende materiale, hvor nødvendig eierrettighetsforhold ikke foreligger) må under ingen omstendigheter finnespå noen av våreservere. BITdesign er alltid suverene i definisjonen av begrepet «kontroversielt materiale» og BITdesign forbeholder seg retten til uten varselå slette materiale av nevnte karakter.

Det er ikke tillattå benytte abonnementet til distribusjon av SPAM som medfører brudd på den norske markedsføringslov. Ethvert brudd på regelen vil medføre øyeblikkelig stenging av abonnementet og tilhørende tjenester. BITdesign kan som følge av et slikt regelbrudd kreve erstatning tilsvarende de kostnader BITdesign pådrar seg av eventuelle følgeskader eller saksgang. Et hvert abonnement med adgang til BITdesign sine løsningerer underlagt regel angående SPAM.

Sjikane av andre abonnenter og overtredelse av forretningsbetingelser vil bli betraktet som misbruk av BITdesign sine løsninger. Dette kan til enhver tid medføre stenging samt oppsigelse av abonnementet. BITdesign er i ethvert henseende suverene i definisjonen av ordet misbruk.

3.0 Support, tilgjengelighet og vedlikehold

Kunden skal sikre at personer som benytter løsningene fra BITdesign har fått tilstrekkelig opplæring i bruk. BITdesign arrangerer kurs som kunden kan benytte til dette formålet. Kursene blir belastet kundene etter de til enhver tid gjeldende priser. Alle priser er eksl mva.

Kunden har tilgang til gratis telefon-og e-post support mandag – fredag i tidsrommet 09:00 –15:00. Ønsker kunden tilgang til support utenfor disse tidene avtales omfanget individuelt og faktureres i henhold til individuell avtale.

BITdesign bestreber seg på at etter a tløsningene skal være tilgjengelige 24 timer i døgnet året rundt.

BITdesign er berettiget til å endre tekniske installasjoner når dette er påkrevd av hensyn til drift, trafikk og eller andre tekniske forhold. Slike endringer eller vedlikehold kan medføre avbrytelse av driften og vil i størst mulig grad skje i tidsrommet 19:00 – 06:00. BITdesign vil bestrebe seg på å informere kunden umiddelbart, hvis det oppstår feil som gjør tjenesten ustabil eller begrenser funksjonaliteten.

Ved illegale tiltak (se avsnitt 2.0) kan BITdesign stenge for kundens løsning(er), helt eller delvis inntil den sikkerhetsmessige trusselen er avverget eller utbedret. BITdesign vil varsle kunden raskest mulig hvis dette skjer.

4.0 Fortrolighet, datalagring og sikkerhet

Kunden eier egne data som er data kunden har skrevet inn, kopiert inn, eller på annen måte fått inn i den tjenesten kunden abonnerer på. BITdesign har teknisk tilgang til kundenes data, men vil kun på kundens spesifikke ønske gå inn og lese dennes data. BITdesign er bundet av fortrolighet omkring de opplysninger som BITdesign måtte få om kundens data, og har ikke lov å utlevere opplysninger eller utlevere kopi av kundens data til en tredje part uten at skriftlig tillatelse fra kunden foreligger.

Hver uke tas det sikkerhetskopi av alle kundens data, som oppbevares maksimalt opp til 3 uker. Hvis kunden sier opp sitt abonnement, er BITdesign forpliktet til å fjerne kundens data fra systemet kostnadsfritt. Ved skriftlig ønske fra kunden er BITdesign forpliktet til å oppbevare en kopi av kundens data de neste 3 måneder. BITdesign er berettiget til å fakturere kunden for denne servicen, som svarer til 25% av de siste 12 måneders abonnementsavgift for den spesifikke tjenesten. Hvis kunden ikke betaler denne avgiften er BITdesign berettiget til å fjerne kundens data fra systemet.

BITdesign er på kundens skriftlige forespørsel forpliktet til å assistere kunden medå flytte/konvertere kundens egne data til et annet format eller et annet system, selv om systemet konkurrerer med BITdesign egne tjenester. Medgått tid faktureres etter de til enhver tid gjeldende timesatser.

BITdesign er forpliktet til å etablere tekniske og organisatoriske prosedyrer og eventuelt andre forutsetninger av sikkerhetsmessig karakter for å hindre at informasjon i tjenestene som kunden abonnere på ved uhell eller andre illegale tiltak (hacking, tyveri, vandalisme) blir mistet, ødelagt, misbrukt eller kjent av uautoriserte personer.

Hvis BITdesign blir kjent med hacking eller lignende angrep mot BITdesigns systemer som kan eksponere systemets sikkerhet, vil BITdesign informere kundenraskest mulig. Kunden er forpliktet til, og ansvarlig for, å holde brukerprofiler, links, passord etc. hemmelige så de ikke kan benyttes av uautoriserte personer. Hvis kunden blir kjent med at en brukerprofil, link, passord eller lignendehar blitt kjent for uvedkommende, skal kunden raskest mulig informere BITdesign om dette.

BITdesign forbeholder seg retten til å endre de gjeldende forretningsbetingelser løpende, når der er snakk om generelle endringer som gjelder for alle BITdesign sine kunder. Hvis kunden ikke kan akseptere endringen, har kunden rett til å si opp avtalen med eller uten varsel. Endringer i forretningsbetingelsene vil bli formidlet via e-post og offentliggjort på BITdesign sine nettsider.

5.0 Ansvar

5.1 Begrensninger
BITdesign’s ytelser består i å levere de tjenester som kunden abonnerer på. BITdesign er alene ansvarlig overfor kundens eventuelle tap forårsaket av avbrytelse, forsinkelse, forstyrrelse og mangelfull funksjonalitet, når disse kan rettes mot BITdesign og/eller våre medarbeideres forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger. BITdesign’s eventuelle erstatningsplikt er maksimalt det beløp som kunden har betalt for den tjenesten som erstatningen er relatert til.

BITdesign påtar seg ikke ansvar for informasjon, som kunden mottar fra eller avgir til Internett, for Internetts funksjonalitet eller tilgjengelighet for øvrig, eller feil som måtte oppstå på kundens eget utstyr. BITdesign påtar seg ikke ansvar for tap, som skyldes force majeure, herunder lovforskrifter, myndighetsforanstaltninger eller lignende, sviktende strømforsyninger, sviktende telekommunikasjon, brand, røykskade, eksplosjon, vannskade, hærverk, innbrudd, terror eller sabotasje, streik, lockout, boikott eller blokade. Dette gjelder, selv om BITdesign er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer deler av BITdesign’s funksjoner og tjenester.

BITdesign er ikke ansvarlig for kundens indirekte tap eller driftstap, tap av data eller reetablering av data, forventede avansetap, tap i forbindelse med betalingsoverførsler, tap i forbindelse med uvedkommendes adgang til kundens datasystemer herunder data som måtte befinne seg på kundens eller andre Internettservere.

5.2 Kundens ansvar
Hvis kunden benytter egne IT-ressurser til å modifisere eller på annen måte endre funksjonaliteten i de tjenester som kunden abonnerer på hos BITdesign, og disse endringene medfører driftsforstyrrelser eller at funksjonalitet ødelegges, skjer det på kundens ansvar og risiko. Det er kundens ansvar å sikre, at normal drift og funksjonalitet gjenopprettes umiddelbart. BITdesign assisterer gjerne i den forbindelse på konsulentbasis, og kunden faktureres etter medgått tid.

Kunden er forpliktet til å respektere og overholde BITdesign’s alminnelige forretningsbetingelser samt eventuelt supplerende avtaler, herunder å stille med de nødvendige ressurser til design, test og implementering av de tjenester, som kunden abonnerer på. Kunden er ytterligere forpliktet til å bidra positivt til å arbeide/samarbeide så leveranser kan utføres effektivt uten unødig byrde for BITdesign.

Det påhviler kunden selv å holde BITdesign løpende informert om sitt tilholdssted samt ytterligere kontaktinformasjon til bruk ved betaling, oppdatering eller generell henvendelse.

Det er kundens eget ansvar, at lovligheten på det materialet BITdesign servere lagrer forfølger norsk lovgivning, samt å overholde skrevne og uskrevne etiske regler omkring Internett.

5.3 Inventives ansvar
Det er BITdesign’s ansvar at alle tjenester som tilbys som abonnement og som ikke krever spesifikk tilleggsprogrammering etter kundens spesifikasjoner er funksjonsdyktige fra det tidspunkt abonnementet startes og at tilhørende datasenter drift skjer etter profesjonelle retningslinjer med hensyn til tilgjengelighet, stabilitet, sikkerhet og backup.

All webdesign og programmeringsoppgaver utføres i overensstemmelse med god programmeringsskikk. BITdesign kan dog aldri settes til ansvar overfor kundens eventuelle direkte eller indirekte tap som følge av det leverte. Samtlige leverte tjenester er med tidsubegrenset bruksrett så lenge abonnementet er i kraft, men får ikke uten BITdesign’s skriftlige samtykke kopieres eller flyttes (endring av DNS pekere) til hverken tredje part eller til eget bruk utenfor abonnementet.

6.0 Eiendomsrett/Opphavsrett og lisensiering

Eiendomsretten til de av BITdesign’s tilbudte tjenester på abonnement tilhører BITdesign. For kundens vedkommende omfatter abonnementet kun bruksretten til de nevnte immaterielle rettigheter for den periode hvor abonnementet er i kraft.

For tjenester som tilbys på abonnement er det BITdesign som forestår lisensiering av den installerte programvaren. I tilfelle hvor kunden ønskerå benytte egne softwarekomponenter i tilknytning til tjenesten, er det kundens ansvar at disse komponentene er lisensiert og følger produsentenes lisensregler.

Ved evt. saksanlegg/krav fra produsenter mot BITdesign for benyttelse av kundens egne programvarekomponenter, kan BITdesign kreve tilsvarende erstatning fra kunden.

Data som kunden lagrer på BITdesign’s servere er kundens eiendom. Hvis kunden ønsker å si opp sitt abonnement tilbyr BITdesign å assistere kunden med utkopiering av data fra BITdesign’s servere til en annen server anvist av kunden. Denne assistanse tilbys på de til enhver tid gjeldende vilkår for konsulentoppdrag hos BITdesign. Anvendte designmaler er BITdesign’s eiendomog er ikke en del av en eventuell flyttningen/konverteringen. Ønsker kunden fortsatt å benyttedisse designmaler,opplyser BITdesign priser og betingelser for dette.

7.0 Fakturering

Abonnenten kan ved avtaleinngåelsen velge om detskal faktureres halvårlig eller årlig (heretter kalt Periode). Kunden kan hvis ønskelig sette forskjellige perioder på de forskjellige tjenestene.

Abonnementene faktureres forskuddsvis en måned før ny periodestarter. Hvis det på bestillingstidspunktet gjenstår mer enn en måned av inneværende periode, beregnes første faktureringsperiode ut fra bestillingsdatoen til utgangen av inneværende periode. Er gjenstående periode under en mnd, slås den sammen med neste periodes faktura. Deretter faktureres abonnementet forskuddsvis en mnd før ny periode starter, og dekker bruken av tjenesten for den kommende periode.

Abonnementer hvor det inngår diskplass kan av kunden til enhver tid endres til et større eller mindre abonnement uten at kunden belastes for opp-eller nedgradering.

8.0 Oppsigelse og annet opphør

Kundene kan til enhver tid si opp abonnementene skriftlig ved å sende en e-post til BITdesign med minimum en måneds varsel tilutløp av en faktureringsperiode. BITdesign vil umiddelbart sende en bekreftelse på at de har mottatt oppsigelsen.

Ved brudd på forretningsbetingelsene kan BITdesign uten varsel si opp og stenge et abonnement. Ønsker BITdesign å si opp et abonnement uten at det foreligger brudd på forretningsbetingelsene, kan dette skje med 90 dagers varsel til utgangen av en måned, og beløp tilsvarende resterende abonnement tilbakebetales til kunden.

I tilfeller hvor kunden blir sagt opp pga mislighold er BITdesign berettiget til uten ytterligere varsel å stenge abonnementet, samt kreve sitt tap og eventuelt utestående utbetalt. Som vesentlig mislighold anses blant annet:

  • Kundens manglende betaling av forfalte beløp, senest 14 dager etter mottak av skriftlig purring.
  • Kundens lovstridige handlinger eller utelatelser.
  • Kundens urettmessige bruk av BITdesign eller tredjemanns immaterielle rettigheter.
  • Kunden melder betalingsstans, tas under konkursbehandling eller innleder forhandling om tvangsakkord m.v.

9.0 Verneting

Enhver tvist som måtte komme av forretningsforholdet mellom kunden og BITdesign, herunder fortolkningsspørsmål vedrørende nærværende forretningsbetingelser, skal avgjøres etter norsk rett.

10.0 Spesielle betingelser for nettsider og nettbutikker

10.1 Kjøp av domener
BITdesign kan bistå kunden med domeneregistrering. Kunden får velge om BITdesign skal stå som administrator av domenet, eller om kunden selv skal administrere dette og få faktura direkte i fra domenedrifter. Hvis kunden ønsker at BITdesign skal stå som administrator, vil kostnaden for domenet faktureres kunden en gang pr. år. Opprinnelig bestilling/etablering av domenet styrer dato for når faktura på fornyelse kommer.

10.2Abonnement på nettside og nettbutikk
Kunden velger faktureringsperiode (halvår eller årlig) ved inngåelse av kontrakten. Bindingsperioden hos BITdesign for nettsider og nettbutikk er 12 måneder, og innenfor denne perioden kan ikke abonnementet sies opp. Abonnementet faktureres forskuddsvis en mnd før ny periode starter. Dersom abonnementet ikke sies opp til utløp av bindingsperioden betraktes det som en forlengelse av abonnementet med tilsvarende faktureringsperioden valgt ved signering. Abonnementet kan utenfor bindingsperioden sies opp med minimum en måneds skriftlig varsel til utgangen av en faktureringsperiode ved å sende en e-post til BITdesign.

BITdesign bistår kunden i forbindelse med utarbeidelse av en effektiv nettside og/eller nettbutikk. Hvis kunden har behov for en meget stor og avansert nettside/nettbutikk og dermed også behov for betydelig assistanse fra BITdesign, vil prisen for assistansen bli avtalt individuelt.

Nettløsningene fra BITdesign er ikke ment å fungere som en ekstern harddisk eller FTP-arkiv for lagring av datafiler som zip, mp3, mpeg, avi, jpg og lign., men som en fremvisnings-/ butikkplass. Det er dermed ikke tillatt å ha store filarkiver liggende til fri nedlasting.

Det er normalt fri trafikk inkludert i abonnementet innenfor visse rammer. Hvis kunden overskrider disse rammene kan det resultere i en tilleggsavgift, dog kan en grov utnyttelse av dette medføre at BITdesign sier opp abonnementet.

Kunden er forpliktet til å holde BITdesign skadesløs for eventuelle krav, som måtte bli rettet mot BITdesign som følge av brukerens forhold og driften av nettbutikken.

Hvis kunden ønsker at deres kunder skal kunne betale med kredittkort, må de selv etablere egne avtaler med betalingsformidler og innløser for dette formålet. BITdesign kan bistå med etablering av kontakt og opprettelse av slike avtaler etter kundens ønske, og kan også integrere denne type løsning i nettbutikken. Forbrukt tid blir fakturert etter de til enhver tid gjeldende timesatser.

BITdesign er ikke ansvarlig for kundens nettsidesplasseringer i søkemaskiner. Søkemaskinene har forskjellige regler og algoritmer for hvordan de finner de mest relevante sidene etter en søkning. Disse reglene endres fra tid til annen og det kan gi konsekvenser for plasseringer i søkemaskinene. BITdesign streber etter å holde seg oppdaterte på hvordan de forskjellige søkemotorene fungerer, slik at best mulig resultat oppnås ved å bruke publiseringsverktøyenes innebygde funksjoner for dette.

SEO optimering kan kjøpes som et tillegg til abonnementet på nettside/nettbutikk og faktureres separat som et engangstillegg.